Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Są nieraz całe godziny, gdzie dusza moja jest pogrążona w zdumieniu, widząc Majestat nieskończony, a tak uniżający się do duszy mojej. Nieustanne jest wewnętrzne zdziwienie moje, że Pan najwyższy ma we mnie swoje upodobanie, a sam mi mówi o tym; a ja pogrążam się jeszcze więcej w swej nicości, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Jednak muszę powiedzieć, że kocham nawzajem swego Stwórcę do szaleństwa, każdym drgnieniem serca, każdym nerwem; moja dusza bezwiednie tonie, tonie... w Nim. Czuję, że nic mnie nie odłączy od Pana, ani niebo, ani ziemia, ani teraźniejszość, ani przyszłość, wszystko się odmienić może, ale miłość nigdy, nigdy, ona zawsze ta sama. On, mocarz nieśmiertelny, daje mi poznać swą wolę, abym Go szczególnie miłowała, i sam wlewa w duszę moją zdolność do takiej miłości, jak pragnie, bym Go kochała. Pogrążam się coraz więcej w Nim i nie lękam się niczego. Miłość zajęła całe serce moje i chociażby mi mówiono o sprawiedliwości Bożej, i jak drżą przed Nim nawet duchy czyste, i zasłaniają swoje oblicza, i mówią: Święty, nieustannie, a z tego wynika, jakoby takie poufałe moje obcowanie z Panem było uszczerbkiem dla Jego czci i majestatu o nie, nie, jeszcze raz nie. W miłości czystej mieści się wszystko najwyższa cześć i najgłębsze uwielbienie, ale w najgłębszym pokoju [dusza] jest zanurzona w Nim przez miłość, a zewnętrzne powiedzenie stworzeń nie ma wpływu na nią. To, co jej mówią o Bogu, jest bladym cieniem w porównaniu z tym, co ona wewnętrznie przeżywa z Bogiem, i dziwi się nieraz, jak się dusze zachwycają czyimś powiedzeniem o Bogu: gdyż dla niej jest to chleb powszedni, bo ona wie, że to, co się da wypowiedzieć, nie jest jeszcze tak wielkim przyjmuje i słucha wszystkiego z uszanowaniem, ale ona ma swoje życie odrębne w Bogu. [Dz. 947]

 

 

PL

W imieniu Domu Zakonnego Jezuitów w Poznaniu, Fundacji VINEA, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz Wspólnoty Ukraińskiej, serdecznie zapraszamy na spektakl o Eucharystii pt. "Wszystko", który będzie można zobaczyć 13 i 14 maja, o godz. 19 w Galerii u Jezuitów w Poznaniu (ul. Dominikańska 8). Realizowany jest on we współpracy ze Wspólnotą Ukraińską, gdzie obok chóru polskiego pod dyr. Michała Gogulskiego, wystąpią m.in. ukraiński chór pod dyr. Anastazji Mudrakovej i, w zespole aktorskim, osoby zaangażowane w poradni ukraińskiej dla uchodźców. Jedną z głównych ról gra ks. Adrian Szafranek. Spektakl jest spotkaniem kultur i denominacji chrześcijańskich: katolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej. Wejściówki do nabycia na miejscu pół godziny przed spektaklem w kwocie 25 zł., dochód przeznaczony jest na rozwój ukraińskiej poradni psychologicznej oraz Galerii u Jezuitów jako kolejnego miejsca rozwoju kultury chrześcijańskiej w naszym mieście.

ENG

On behalf of the Jesuit Religious House in Poznań, the VINEA Foundation, the Community of Christian Life and the Ukrainian Community, we cordially invite you to the performance about the Eucharist entitled "Everything", which will be shown on May 13 and 14, at 19:00 at the Jesuits Gallery in Poznań (8, Dominikańska Street). It is carried out in cooperation with the Ukrainian Community, where, apart from the Polish choir under the direction of Michał Gogulski, the Ukrainian choir under the direction of Anastazja Mudrakova will perform together with the acting team created of people involved in the Ukrainian counseling center for refugees. One of the main roles is played by Fr. Adrian Szafranek. The performance is a meeting of Christian cultures and denominations: Catholic, Greek Catholic and Orthodox. Tickets can be purchased at the entrance, half an hour before the performance, for PLN 25. The proceeds will be allocated to the development of the Ukrainian psychological clinic and to the Jesuits Gallery in Poznań, as the place for the development of Christian culture in our city.

UKR

Від імені Релігійного дому "Єзуїтів у Познані, Фундації VINEA, Спільноти Християнського Життя та Української Громади сердечно запрошуємо на виставу про Євхаристію під назвою "Все".  Яка відбудеться 13 та 14 травня о 19.00 в Галереї Єзуїтів у Познані (вул. Домініканська, 8). Вона реалізується у співпраці з Українською громадою, де, крім польського хору під керівництвом Міхала Гогульського, виступить український хор під керівництвом Анастасії Мудракової, а в акторському ансамблі - люди, задіяні в Українському консультативному центрі для біженців. Одну з головних ролей виконує о. Адріан Сафранек. Вистава є зустріччю культур і християнських конфесій: католицької, греко-католицької та православної. Вхідні квитки можна придбати на місці за півгодини до початку вистави за 25 злотих, а виручені кошти підуть на розвиток Українського психологічного консультаційного центру та Галереї у Єзуїтів як для розвитку християнської культури в нашому місті.

RUS

От имени Религиозного дома "Иезуитов в Познани, Фонда VINEA, Сообщества Христианской Жизни и Украинской Общины сердечно приглашаем на спектакль о Евхаристии под названием "Все".  Который состоится 13 и 14 мая в 19.00 в Галерее Иезуитов в Познани (ул. Доминиканская, 8). Она реализуется в сотрудничестве с Украинской общиной, где, кроме польского хора под руководством Михала Гогульского, выступит украинский хор под руководством Анастасии Мудраковой, а в актерском ансамбле - люди, задействованные в Украинском консультативном центре для беженцев. Одну из главных ролей исполняет о. Адриан Сафранек. Спектакль является встречей культур и христианских конфессий: католической, греко-католической и православной. Входные билеты можно приобрести на месте за полчаса до начала спектакля за 25 злотых, а вырученные средства пойдут на развитие Украинского психологического консультационного центра и Галереи у Иезуитов как для развития христианской культуры в нашем городе.

© 2016-2023 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl