Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Nieskończona dobroć Boża w stworzeniu aniołów. Boże, któryś jest szczęściem sam w sobie i nie potrzebujesz do tego szczęścia żadnych stworzeń, gdyż sam w sobie jesteś pełnią miłości, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego powołujesz do bytu stworzenia i dajesz im udział w swym wiekuistym szczęściu i w swym wiekuistym życiu wewnętrznym Bożym, jakim żyjesz, Jeden Bóg w Osobie Troistej [Troisty w Osobach]. W miłosierdziu swoim niezgłębionym stworzyłeś duchy anielskie i przypuściłeś je do swej miłości, do swej Bożej poufałości. Uzdolniłeś ich do wiekuistego kochania; choć obdarzyłeś ich, Panie, tak hojnie blaskiem piękna i miłości, to jednak nic nie ubyło z pełni Twojej, o Boże, ani też ich piękno i miłość nie dopełniły Ciebie, boś Ty sam w sobie wszystko. A jeśli dałeś udział im w swym szczęściu i pozwalasz im istnieć i siebie kochać, to jest jedynie przepaść miłosierdzia Twego. Jest to Twoja dobroć niezgłębiona, za którą Cię wysławiają bez końca, korząc się u stóp Twego majestatu i śpiewając swe wieczne hymny: Święty, Święty, Święty... [Dz. 1741]

Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę przez wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli. Ignacy Loyola (1491-1556) był człowiekiem porywczym, którego życie przez pierwsze 26 lat znacząco odbiegało od drogi świętości. Kiedy padł ranny w obronie Pampeluny i otarł się o śmierć nastąpił czas błogosławionej rekonwalescencji. Poprzez lekturę duchową doświadczył poruszeń duchowych. Zaczął się im przyglądać i je rozeznawać. Tak rozpoczęła się jego droga nawrócenia. Spisał swoje doświadczenia mistyczne i osobiste w książeczce "Ćwiczeń duchowych", które stały się podręcznikiem osoby prowadzącej Rekolekcje ignacjańskie. Stał się patronem wszelkich form rekolekcji w Kościele Katolickim. Jest również patronem matek oczekujących potomstwa. Nowennę rozpoczniemy odmawiać w naszym kościele począwszy od 22 lipca na zakończenie Mszy o godz. 18.00.

Uroczystość św. Ignacego Loyoli przypada 31 lipca.
Zapraszamy na uroczystą Mszę odpustową, która zostanie odprawiona w niedzielę 1 sierpnia 2021 o godz. 11.00.

 

Nowenna do św. Ignacego Loyoli (1491-1556)


MODLITWA O ODNOWĘ ŻYCIA - DZIEŃ 1 (22 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez ochoczą i wspaniałomyślną ofiarę z siebie,
uczynioną na służbę Bogu Najwyższemu, dałeś nam przykład prawdziwego
nawrócenia, spraw, abyśmy, idąc za natchnieniem Bożym, podjęli skuteczną
odnowę życia duchowego i jako gorliwi chrześcijanie współpracowali w dziele
odnowy Kościoła i świata. Niech Chrystusowa Ewangelia oraz przykład życia
świętych Pańskich, wspomagają nas w realizacji tego pragnienia. Chwała Ojcu i
Synowi...


MODLITWA O CZYSTOŚĆ CIAŁA I DUSZY - DZIEŃ 2 (23 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez umartwienie oraz pracę nad sobą dałeś nam
przykład szczerej pokuty i czujności nad swym ciałem, sercem i umysłem, spraw,
abyśmy się od Ciebie nauczyli pokonywać pokusy rozbudzające zmysłowość oraz
żyć w czystości serca i ciała w stanie, który obraliśmy. Umocnij nas w podejmowaniu
szczerej pokuty za wszystkie grzechy tak, byśmy czystym i ochoczym sercem
wielbili Boga. Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODWAGĘ - DZIEŃ 3 (24 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swe pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych
i do Ziemi Świętej oraz poprzez podjęte uczynki miłości wobec bliźnich dałeś nam
przykład w znoszeniu trudów życia podjętych dla Chrystusa i Jego Matki Maryi
Panny, spraw, abyśmy naśladowali Twoją bohaterską odwagę w dotarciu do celu
pielgrzymowania oraz znosili z chrześcijańską cierpliwością wszystkie krzyże, jakie
życie nam przyniesie. Ty sam bądź nam nauczycielem i przewodnikiem w wierze.
Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O WIERNOŚĆ W MODLITWIE - DZIEŃ 4 (25 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez rozmyślanie o rzeczach Bożych i dar
kontemplacji oraz przez uczenie modlitwy ludzi prostych stałeś się wzorem i
mistrzem modlitwy chrześcijańskiej, spraw, abyśmy z uwagą i gorliwością
przystępowali do codziennej modlitwy i lektury Pisma Świętego. Rozmyślając o
rzeczach Bożych, wsparci Bożą łaską, niech osiągniemy obiecane wieczne
zbawienie w Królestwie Boga, gdzie On króluje w swoim Majestacie z Najświętszą
Maryją Panną i z wszystkimi świętymi. Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O POKORĘ - DZIEŃ 5 (26 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez dogłębne poznanie siebie i umiłowanie pełnienia
woli Bożej oraz poprzez obdarowanie przez Boga licznymi darami naturalnymi i
nadprzyrodzonymi stałeś się wzorem doskonałej pokory praktykowanej w cichości
serca, uproś i nam przez swe wstawiennictwo u Najświętszego Boga cnotę pokory,
będącą podstawą pełnego rozwoju ludzkiego i duchowego wzrostu w wierze. Niech
za Twoją przyczyną Jezus Chrystus daruje wszystkie nasze grzechy i obdarzy nas
wiecznym zbawieniem. Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O ZAUFANIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI - DZIEŃ 6 (27 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swą ufność pokładaną jedynie w Bogu dałeś
nam wspaniały wzór całkowitego poddania się woli Bożej, spraw, abyśmy i my
zachęceni Twoim przykładem potrafili zaufać Bożej Opatrzności we wszystkich
doświadczeniach, jakie nas spotkają, i w przeciwnościach życia, i byśmy nigdy nie
zwątpili w Bożą dobroć i miłosierdzie względem nas i wszystkich ludzi, którzy ufnie
Go wzywają i szczerze o to proszą. Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O SŁUŻEBNĄ MIŁOŚĆ - DZIEŃ 7 (28 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który od Boga doznałeś nadzwyczajnej łaski oświecenia
umysłu, aby zgłębić i przeniknąć tajniki naszej wiary, wyjednaj i nam lepsze
poznanie Bożych zamysłów w naszym życiu. Niech ogień płonący w Twym sercu
pociąga nasze dusze i umysły do Boga, abyśmy kierowali ku Niemu nasze życie i
miłowali Go przede wszystkim w naszych bliźnich – siostrach i braciach. Ty sam
bądź naszym orędownikiem przed Chrystusem Panem, któremu ufamy i wierzymy.
Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O ZATROSKANIE O ZBAWIENIE DUSZ - DZIEŃ 8 (29 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez swoją troskę o zbawienie ludzi oraz przez
poniesione dla nich trudy apostolskie i prace ewangelizacyjne stałeś się
chwalebnym przykładem i wzorem nadzwyczajnej gorliwości, wyjednaj nam, abyśmy
i my stali się Twoimi naśladowcami w czynieniu dobra i byśmy wszędzie, gdzie
przyjdzie nam żyć i świadczyć o Bogu, gorliwie zabiegali o zbawienie nie tylko
naszych dusz, ale i wszystkich ludzi szczerze szukających prawdziwego Boga.
Chwała Ojcu i Synowi...


MODLITWA O ŻARLIWĄ MIŁOŚĆ BOGA - DZIEŃ 9 (30 lipca)

K. Święty Ojcze Ignacy, który przez rozgrzane serce miłością do Boga oraz do
bliźnich pragnąłeś zbawienia wszystkich ludzi, uproś nam pomoc oraz łaskę,
abyśmy miłowali Boga ze wszystkich sił, z całego serca i całym naszym umysłem,
służąc Mu poprzez dążenie do świętości w życiu. Spraw też, abyśmy czynili jak
najwięcej dobra dla sióstr i braci oraz byśmy zasłużyli na przebywanie w wieczności
przy Najświętszym Majestacie Boga wraz z Tobą i ze wszystkimi świętymi. Chwała
Ojcu i Synowi...


ZAKOŃCZENIE MODLITWY - KAŻDEGO DNIA NOWENNY

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)
K. Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia
chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich
świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego
Ignacego, wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego
Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi dostąpili udziału w chwale Twojego
Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

* * *

Litania do św. Ignacego Loyoli

Litania do św. Ignacego Loyoli (1491-1556)
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ignacy Loyolo, 
Wielki czcicielu Trójcy Przenajświętszej, 
Miłośniku większej chwaty Bożej,
Kapłanie żarliwie rozkochany w Bogu,
Gorliwy czcicielu Eucharystii,
Ogniu przez Boga zapalony,
Szukający i znajdujący Boga we wszystkim,
W mistycznych wizjach poznający tajemnice wiary,
Pragnący żyć i umierać dla Chrystusa,
Żarliwy czcicielu Imienia Jezusowego,
Miłośniku krzyża Chrystusowego,
Rozmawiający z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem,
Radujący Serca Jezusa i Maryi,
Czcicielu dziewictwa Maryi,
Mężny obrońco Pampeluny,
Czuwający przy Maryi w klasztorze w Montserrat,
Układający Ćwiczenia duchowe w Manresie,
Pielgrzymie do Ziemi Świętej,
Gardzący zaszczytami świata,
Poddany duchowym próbom,
Baskijski mistyku ubogacony wieloma łaskami,
Miłośniku gwieździstego nieba,
Zachwycony pięknem życia świętych,
Wielki miłośniku zbawienia dusz,
Założycielu Towarzystwa Jezusowego,
Autorze Konstytucji zakonu jezuitów,
Rozsyłający jezuickich misjonarzy na cały świat,
Pielęgnujący więź braterską poprzez pisanie listów,
Naśladowco Apostołów w gorliwości ewangelicznej,
Perło zakonników, Kochający Chrystusa w Kościele,
Podporo Kościoła Bożego, Z oddaniem służący papieżowi,
Nauczycielu zasad trzymania z Kościołem,
Walczący w Kościele pod sztandarem krzyża,
Pogromco złych duchów,
Mistrzu prawdziwej pobożności,
Mistrzu kontemplacji w działaniu,
Mistrzu duchowego rozeznawania,
Mistrzu uczący wrażliwości sumienia,
Mistrzu kierowników duchowych,
Mistrzu uczący smakowania rzeczy Bożych,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu kontemplacji Chrystusowych tajemnic,
Nauczycielu o Bogu trudzącym się w stworzeniach,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Wzorze cierpliwości i pokory,
Wzorze roztropnego umartwienia i posłuszeństwa,
Wzorze anielskiej czystości, Wzorze doskonałości,
Wzorze bezgranicznego zaufania Bogu,
Studencie będący wzorem dla profesorów,
Skarbnico cnót wszelkich,
Przewodniku ludzi zagubionych w wierze,
Przewodniku pokutujących,
Pojednawco zwaśnionych i zagniewanych,
Spieszący z pomocą chorym,
Pocieszycielu strapionych,
Wspomagający ubogich,
Opiekunie sierot,
Opiekunie ludzi pogardzanych,
Opiekunie ludzi z marginesu społecznego,
Orędowniku rodzących matek,
Opiekunie rodzin wielodzietnych,
Zatroskany o rozwój duchowy kobiet,
Całkowicie oddany Bogu w bliźnich,
Patronie rekolekcji,
Patronie pielgrzymów,
Patronie ludzi nawracających się,
Patronie zgłębiających Słowo Boże,
Patronie ludzi niesłusznie skazanych i uwięzionych,
Patronie chromych i inwalidów,
Rycerzu walczący o Królestwo Boże na ziemi,
Odważny obrońco godności i honoru chrześcijanina,
Obrońco prawdziwej wiary,
Obrońco wszystkich, którzy Cię nabożnie wzywają,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
 
P. Chryste, usłysz nas.
W. Chryste, wysłuchaj nas.
P. Módl się za nami, święty ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Boże, który dla większej chwaty Imienia Twego wzmocniłeś przez św. Ignacego Twój Kościół pielgrzymujący, ofiarną służbą jego duchowych synów, kapłanów i braci zakonnych, spraw, abyśmy za jego pomocą, wsparci Twą przemożną łaską, odważnie świadczyli o Tobie w świecie i tak jak św. Ignacy zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nowenna do pobrania w wersji PDF

 

Zobacz także:

Życiorys św. Ignacego Loyoli

Woda św. Ignacego

© 2016-2022 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl